Valitse sivu

PALVELUT

Esimerkkejä toimistomme palveluista:

Perheoikeus

avioerot
ositukset
avioehdot
lapsiin liittyvät asiat

Perintö ja jäämistöoikeus

testamentit
perunkirjoitukset
perinnönjaot ja niiden moitekanteet
ositukset ja niiden moitekanteet

Riita-asiat

asuntokauppoihin liittyvät riita-asiat
velkomukset
vahingonkorvaukset
sopimusriidat

Hoidamme myös yksityishenkilön velkajärjestelyjä.

Perunkirjoitus

Jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, josta säädetään perintökaaressa. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verohallinnolta. Perunkirjoitustilaisuuteen on lain mukaan kutsuttava kaikki pesän osakkaat.

Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja, johon luetteloidaan pesän varat ja velat. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen. Perukirja on toimitettava kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta sen paikkakunnan verovirastolle, jolla kuollut henkilö on ollut kirjoilla.

Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, jotka arvioivat omaisuuden arvon ja merkitsevät sen perukirjaan. Perukirja ei itsessään luo perillisille omistusoikeutta, vaan omaisuuden jakaminen edellyttää perinnönjakoa.

  

Perinnönjako

Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisten kesken. Perinnönjako voidaan tehdä joko sopimus- tai toimitusjakona.

Mikäli vainaja oli naimisissa eikä vainajalla ja leskellä ollut sellaista avioehtosopimusta, joka sulkee avio-oikeuden täysin pois, on kuolinpesässä toimitettava ositus.

Ennen perinnönjakoa maksetaan pesän velat pois. Tämän määräyksen rikkominen aiheuttaa kuolinpesän osakkaille henkilökohtaisen velkavastuun. Perinnönjaosta laaditaan aina asiakirja. Osakkaat allekirjoittavat perinnönjakosopimuksen ja kaksi esteetöntä henkilöä todistavat sen oikeaksi.

Mikäli osakkaat eivät pääse sopimukseen perinnönjaosta, on kuolinpesään määrättävä käräjäoikeuden päätöksellä pesänjakaja, joka toimittaa perinnönjaon. Pesänselvittäjän hakeminen on useimmiten myös tarpeen. Pesänselvittäjä tehtävänä on saattaa pesä jakokuntoon.

Avioehtosopimus

Avioehtosopimus voidaan tehdä joko ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröintiä taikka sen aikana.  Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan taikka toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan taikka osittain.

Avioehtosopimus on tiukasti muotosidonnainen oikeustoimi, eli sen on täytettävä tietyt muotovaatimukset, jotta se olisi oikeudellisesti pätevä. Jo rekisteröinnin vaatimuksesta seuraa, että avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Avioehto tulee myös rekisteröidä maistraatissa, jotta sen oikeusvaikutukset tulisivat voimaan. 

Ositussopimus

 Avioeron tullessa käräjäoikeudessa vireille, voivat puolisot vaatia omaisuutensa jakamista eli ositusta. Mikäli avioliitto päättyy eroon ilman avioehtoa, toimitetaan omaisuuden ositus ja yhteisomistussuhteen purkaminen. Mikäli puolisoiden avio-oikeus toistensa omaisuuteen on suljettu pois kokonaan avioehdolla, osituksen sijaan toimitetaan omaisuuden erottelu ja yhteisomistussuhteen purkaminen. 

 Ositussopimuksessa määrätään siitä, miten omaisuus jaetaan eron yhteydessä. Ositussopimusta varten puolisoiden omaisuudesta, omaisuuden arvosta ja omistussuhteista tulee hankkia tarvittava selvitys. Vastaava selvitys tulee hankkia puolisoiden veloista ja muista vastuista.

Ositus ja omaisuuden erottelu voidaan hoitaa osakkaiden välisellä sopimuksella tai jos sopimusta ei synny, käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan toimesta. 

Ositussopimusta voidaan myös sovitella yleisen kohtuullistamissäännön puitteissa, jolloin siinä sovittu lopputulos voi olla eri kuin puolisot ovat alun perin tarkoittaneet tai halunneet.

 

Testamentti 

 

Suomen lain mukaan vainajan omaisuus jaetaan perimysjärjestyksen mukaan. Mikäli henkilö haluaa määrätä omaisuutensa jaosta toisin kuolemansa jälkeen, hänen täytyy tehdä testamentti. 

Testamentinteko-oikeus on täysi-ikäisellä eli 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä. Jos henkilö kuitenkin solmii avioliiton alle 18-vuotiaana, hän voi avioiduttuaan tehdä testamentin. Lisäksi vähintään 15-vuotias saa tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jonka hän on omalla työllään ansainnut.

Testamentti on laadittava lain muotovaatimukset täyttävällä tavalla, sillä muutoin testamentti ei ole pätevä, eikä sitä oteta välttämättä huomioon perinnönjaossa.

Vähimmäisvaatimuksena on, että testamentti on kirjallinen, allekirjoitettu ja todistettu asiakirja. Allekirjoituksella tekijä varmistaa tahdonilmaisunsa. Testamentin tekijän on allekirjoitettava tai tunnustettava testamentissa oleva allekirjoitus omakseen kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Todistajat todistavat testamentin nimikirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että todistettava asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijän vallassa on, tahtooko hän ilmoittaa heille sen sisällön.

 

Edunvalvontavaltuutus 

Edunvalvontavaltuutusten laatiminen on nykypäivinä lisääntynyt. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Valtuuttaja valitsee itse sen henkilön, kenet hän haluaa asioitaan hoitavan.

PALKKION MÄÄRÄYTYMINEN

Noudatamme palkkioperusteissamme Suomen Asianajajaliiton vahvistamia palkkio-ohjeita.

Palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste sekä kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys.

 Yksittäisestä asianajotehtävästä tai siihen kuuluvasta erityisestä toimenpiteestä on pääasiallisena palkkioperusteena tehtävän suorittamisen vaatima aika. Lisäksi palkkion määräämisessä otetaan huomioon asianajajana saavutettu kokemus ja taito sekä erityisen oikeudenalan erikoisosaaminen. Milloin vastuu on tavallista tuntuvasti suurempi joko sen johdosta, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus, tai jos asialla muutoin on erityinen merkitys, voidaan nämä seikat ottaa huomioon palkkiota korottavina perusteina.

 Mikäli sinulla tai yritykselläsi on oikeusturvavakuutus, sinulla on mahdollisuus saada oikeudenkäyntikulusi katettua vakuutuksesta. Tällöin maksat laskustamme vain vakuutusehtojen määrittelemän omavastuuosuuden vakuutusyhtiön maksaessa loppuosan.

 Pieni- tai keskituloinen henkilö voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.

 Selvitämme alkuneuvottelussa edellytyksenne maksuttomaan oikeudenkäyntiin sekä mahdollisen oikeusturvavakuutuksenne kattavuuden.

 Ota toimistoomme yhteyttä ja sovi aika oikeudellisen ongelmasi kartoittavaan alkukeskusteluun. Mikäli alkukeskustelu ei johda toimeksiantoon, emme peri siitä palkkiota.

 Alla on mainittu toimenpideveloitukset, joita voidaan pitää työn määrän, laadun, etuuden arvon ja merkityksen mukaan tavanomaisina.  Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Jos toimeksianto ja/tai sen vaatima työmäärä poikkeaa tyyppitapauksista, palkkio nousee vastaavasti.

 

Yleinen tuntiveloitus

 Yleinen tuntiveloitus, alkaen                                                                    248 €

 Toimenpidekohtainen vähimmäispalkkio (10 min.), alkaen              41,33 €

(esim. puhelu, sähköposti, tekstiviesti tai muu kirjeenvaihto)

 Aikaperusteisen laskutuksen sijasta voidaan käyttää ennalta sovittua kiinteää palkkiota toimeksiannoissa, joissa toimenpiteet on ennakoitavissa riittävällä tarkkuudella.

 

Tavanomaisten asiakirjojen laatiminen, vähimmäispalkkiot

 – Perunkirjoitus                                                                                       alk. 650 €

 – Perinnönjako (sopimusjako)                                                              alk. 650 €

 – Ositussopimus                                                                                     alk. 650 €

 – Avioehtosopimus                                                                                 alk. 248 €

 – Testamentti                                                                                          alk. 248 €

– Edunvalvontavaltakirja                                                                        alk. 248 €

 – Lahjakirja ja lahjaveroilmoitus                                                          alk. 248 €

 – Kiinteistön kauppakirja                                                                      alk. 500 €

 – Muu kauppakirja tai luovutuskirja                                                   alk. 300 €

 – Avioerohakemus                                                                                 alk. 150 €

 Palkkioon sisältyy asiaa koskeva neuvottelu, asiakirjojen laatiminen sekä

tarvittaessa toimittaminen viranomaiselle. Viranomaismaksut veloitamme erikseen.                        

 

Suoranaiset kulut

 Palkkion lisäksi tehtävän hoidosta veloitetaan suoranaiset kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi viranomaismaksut, asiakirjojen lunastuskulut, matka- ja majoituskulut, posti- ja kopiointikulut sekä ulkomaan- ja muut tavanomaista suuremmat puhelinkulut.

<h2><p style="color:transparent;">ASIANAJOTOIMISTO HEIKKI MERILÄINEN KY</p></h2><p style="color:transparent;">asianajotoimisto kajaani - asianajaja kajaani - Asianajotoimisto Heikki Meriläinen on yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä palveleva asianajotoimisto. Toimistomme sijaitsee Kajaanissa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri Suomea. Hoidamme toimeksiantoja kaikilla oikeudenaloilla. Toimistomme painopistealueita ovat yksityishenkilöiden riita-, perhe-, perintö- ja jäämistöoikeudelliset asiat. Riita-asioissa toimistomme on erikoistunut asuntokauppoihin liittyvien toimeksiantojen hoitamiseen. Yritysjuridiikan puolelta hoidamme mm. yrityssaneerauksia sekä konkurssiasioita. Vahvuuksiamme ovat pitkä kokemus ja kattavat verkostot. - asianajotoimisto kajaani - asianajaja kajaani - Asianajotoimisto Heikki Meriläinen on yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä palveleva asianajotoimisto. Toimistomme sijaitsee Kajaanissa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri Suomea. Hoidamme toimeksiantoja kaikilla oikeudenaloilla. Toimistomme painopistealueita ovat yksityishenkilöiden riita-, perhe-, perintö- ja jäämistöoikeudelliset asiat. Riita-asioissa toimistomme on erikoistunut asuntokauppoihin liittyvien toimeksiantojen hoitamiseen. Yritysjuridiikan puolelta hoidamme mm. yrityssaneerauksia sekä konkurssiasioita. Vahvuuksiamme ovat pitkä kokemus ja kattavat verkostot. </p> <A HREF="http://www.asianajomerilainen.fi/"><IMG SRC="http://www.asianajomerilainen.fi/wp-content/uploads/2016/10/asianajaja-kajaani.png"></A><A HREF="http://www.asianajomerilainen.fi/"><IMG SRC="http://www.asianajomerilainen.fi/wp-content/uploads/2016/10/asianajajat-kajaani.png"></A><A HREF="http://www.asianajomerilainen.fi/"><IMG SRC="http://www.asianajomerilainen.fi/wp-content/uploads/2016/10/asianajomerilainen.png"></A><A HREF="http://www.asianajomerilainen.fi/"><IMG SRC="http://www.asianajomerilainen.fi/wp-content/uploads/2016/10/ASIANAJOTOIMISTO-HEIKKI-MERILÄINEN-KY.png"></A>