Valitse sivu

YRITYSJURIDIIKKA

KONKURSSIT

Toimimme pesänhoitajana konkurssipesissä.

Konkurssin alkaessa tuomioistuin määrää yhden tai useamman pesänhoitajan velallisen omaisuuden hoitamista ja myymistä sekä muuta konkurssipesän hallintoa varten. Ennen pesänhoitajan määräämistä tuomioistuimen on varattava suurimmille velkojille ja pesänhoitajaksi esitetylle sekä harkintansa mukaan velalliselle, muille velkojille ja palkkaturvaviranomaiselle tilaisuus tulla kuulluksi (KonkL 8:1).

YRITYSSANEERAUKSET

Laadimme yrityssaneeraushakemuksia sekä toimimme yrityssaneerauksissa selvittäjänä.

Ota meihin yhteyttä, mikäli yrityksen taloudellinen tilanne osoittaa maksukyvyttömyyden merkkejä, mutta yrityksellä on kuitenkin mahdollisuus toiminnan jatkamiseen, kunhan vain olemassa olevat velat saadaan järjesteltyä ja toiminta saneerattua niin, että yrityssaneerauksen avulla maksukyvyttömyys voidaan poistaa.

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys (velallinen) voi tehdä hakemuksen tuomioistuimelle saneerausmenettelyn aloittamiseksi. Aloittamisen edellytyksenä on, että velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai että velallinen on jo maksukyvytön. Yrityssaneeraushakemukseen pitää panostaa, joten siinä kannattaa käyttää yrityssaneerauksiin perehtyneen asianajotoimiston apua.

Tuomioistuin päättää siitä, aloitetaanko saneerausmenettely. Päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta aikaansaa kaikkia ennen hakemuksen vireilletuloa syntyneitä velkoja (saneerausvelat) koskevan maksu-, perintä- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden kiellon. Myös vakuusvelat kuuluvat kieltojen piiriin, joten velkojalla ei ole oikeutta muuttaa rahaksi velan vakuutena olevaa omaisuutta.

Saneerausohjelma sisältää määräykset velallisen toiminnan jatkamiseen, muuttamiseen tai lopettamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja järjestelyistä sekä velkojen järjestelyistä, joiden tavoitteena on korjata yrityksen toimintaedellytyksiä. Saneerausohjelma kestää yleensä useita vuosia. Saneerausohjelman suoritettuaan yritys vapautuu saneerausveloistaan siltä osin kuin niille ei ohjelman mukaan pitänyt maksaa suorituksia.

Menettelyn aloittamisesta päättäessään tuomioistuin määrää selvittäjän, jonka tehtävänä on laatia selvitys velallisen taloudellisesta tilanteesta, huolehtia tarpeen mukaan velallisen aikaisemman liiketoiminnan tarkastuksesta sekä valvoa velkojien etua ja vastata velallisen toiminnan seurannasta menettelyn aikana. Selvittäjän tehtäviin kuuluu laatia ehdotus saneerausohjelmaksi yhteistyössä asianosaisten kanssa.

Tuomioistuin päättää saneerausohjelman vahvistamisesta sen jälkeen, kun velkojat ovat saaneet tilaisuuden perehtyä ohjelmaehdotukseen sekä ilmaista kantansa ja äänestää siitä.